Pravidla soutěže MÁME VYBRÁNO 2019

I. Obecná ustanovení

1. Soutěž MÁME VYBRÁNO (dále jen „soutěž“) probíhá v rámci projektu zaměřeného na financování památek a věnuje se veřejným sbírkám, které se týkají památek a kulturního dědictví České republiky.

2. Pořadatelem soutěže je Institut pro památky a kulturu, o.p.s., Putim 71, 397 01 Písek, IČ: 280 722 19, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Českých Budějovicích v odd. O, vložce č. 148 (dále jen „pořadatel“).

3. Pořadatel si vyhrazuje právo učinit veškerá opatření směřující k ochraně nestrannosti, objektivity a řádného průběhu soutěže a případně změnit nebo upravit pravidla soutěže nebo ji i zrušit.

II. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát každý vyhlašovatel veřejné sbírky, přičemž v kategorii Čestné uznání lze ocenit jakýkoliv počin v oblasti financování obnovy památek a lze ho udělit pouze fyzické osobě nebo osobám.

III. Kategorie soutěže

V soutěži jsou vyhlášené tři kategorie a lze udělit také Čestné uznání:

1. Finančně nejúspěšnější veřejná sbírka v roce 2018

a) Tato kategorie se týká sbírek, které byly ukončeny mezi 1. lednem 2018 až 31. prosincem 2018 bez ohledu na datum jejich vyhlášení. O vítězi Finančně nejúspěšnější veřejné sbírky rozhoduje oficiálně vyúčtovaná výše příspěvku místně příslušnému krajskému úřadu.

b) Pořadatel zařadí do této kategorie všechny sbírky, jejichž vyhlašovatelé zašlou do 20. května 2019 kopii vyúčtování veřejné sbírky na e-mailovou adresu mamevybrano@instituteu.cz. Pořadatel může za účelem zjištění údajů o sbírce podle odstavce III.1.a. účastníka soutěže vyzvat k zaslání údajů nebo si údaje o sbírce může vyžádat u místně příslušného krajského úřadu nebo u Ministerstva vnitra.

2. Cena veřejnosti MÁME VYBRÁNO

a) Pořadatel zařadí do této kategorie všechny sbírky, které jsou u veřejně dostupných zdrojů uváděny jako platné a do nichž lze přispívat v kterýkoliv den po 15. červnu 2019 (včetně).

b) Do soutěže se mohou přihlásit veřejné sbírky podle předchozího bodu, o kterých se pořadatel z veřejně dostupných zdrojů z jakéhokoliv důvodu nedozvěděl. Přihlášení do soutěže v tomto případě probíhá zasláním informačního e-mailu na adresu: mamevybrano@instituteu.cz v termínu do 10. května 2019. Pořadatel si platnost sbírky ověří u místně příslušného krajského úřadu nebo u Ministerstva vnitra a poté ji uveřejní na stránkách soutěže.

c) O vítězovi této kategorie rozhoduje veřejnost. Hlasování veřejnosti probíhá na stránkách www.mamevybrano.cz (dále jen „stránky soutěže“) od 24. dubna 2019 (12:00:00) do 20. května 2019 (23:59:59). Ověřovat takto zaslané hlasy je možné pouze do 21. května 2019 (10:59:59). Pořadatel v průběhu hlasování nezveřeňuje počty zaslaných hlasů pro jednotlivé sbírky, ty jsou oznámeny až v rámci oficiálního vyhlášení dne 28. května 2019. Průběžné pořadí sbírek v rámci hlasování bude zveřejněno nejdříve 7. května 2019 (12.00.00).

d) Pořadatel na základě počtu zaslaných hlasů rozdělí prvním 10 sbírkám celkem 100 tisíc korun a zašle je na jejich sbírkové účty nejpozději do 31. prosince 2019, popř. dříve dle termínu ukončení sbírek.

e) Hlasujícím se může stát každý návštěvník stránek soutěže, který uvede v hlasovacím formuláři své jméno, příjmení, svou platnou e-mailovou adresu a platný telefon, na kterém lze kdykoliv v průběhu soutěže ověřit platnost hlasu. V soutěži lze využít každé telefonní číslo a e-mailovou adresu pouze jednou.

g) Každý hlasující musí kontaktní údaje a číslo sbírky, pro které hlasuje, potvrdit v e-mailu, který je automaticky zaslán pořadatelem po hlasování na stránkách soutěže. Potvrdit údaje je možné nejpozději do 21. května 2019 do 18.00. Hlasujícím se může stát také každý, kdo z jakéhokoliv důvodu nemůže odeslat hlasovací formulář podle předchozího bodu (např. nedisponuje telefonním číslem či samostatným e-mailem), pokud zašle na adresu pořadatele (Institut pro památky a kulturu, o.p.s., Husovo nám. 1451, 397 01 Písek) čestné prohlášení, proč nemohl hlasovat on-line, a uvede číslo sbírky, pro kterou hlasuje. Součástí čestného prohlášení musí být také jméno a příjmení hlasujícího včetně adresy jeho trvalého bydliště. Čestné prohlášení musí být doručeno nejpozději do 20. května 2019 na výše uvedenou adresu.

h) V soutěži může každý hlasující hlasovat pouze jednou. Opakované hlasování není možné.

i) Účastníci i hlasující v soutěži udělují provozovateli soutěže souhlas ke zpracování osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, popř. adresa trvalého bydliště, které byly v průběhu soutěže jakýmkoliv způsobem předány provozovateli ke zpracování.

j) Provozovatel prohlašuje, že je oprávněn informace podle předchozího bodu shromažďovat a zpracovávat (ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zásad GDPR).

 

3. Cena redakce PROPAMÁTKY

a) Tato kategorie se týká sbírek, které jsou platné v kterýkoliv den mezi 1. lednem 2019 až 31. prosincem 2019 bez ohledu na datum jejich vyhlášení.

b) O vítězi rozhodne například úroveň on-line prezentace (internetové stránky, facebookový profil apod.), tištěné formy prezentace (plakáty, letáky, brožury apod.), popř. jiné formy a média (rozhlas, televize, propagační výrobky apod.), nikoliv stav památky nebo její památková hodnota.

c) Výsledky této kategorie určuje pořadatel soutěže na základě vlastního monitoringu a také podle podnětů veřejnosti či vyhlašovatelů sbírek zaslaných nejpozději do 15. května 2019 na e-mail: mamevybrano@instituteu.cz.

 

4. Čestné uznání

Pořadatel soutěže může udělit čestné uznání za výjimečný příklad dobré praxe v oblasti financování obnovy památek.

IV. Předání výher

1. Vyhlášení výsledků proběhne 28. května 2019 v Praze v klášteře dominikánů.

2. Pořadatel bude do 25. května 2019 informovat soutěžící v jednotlivých kategoriích o tom, že vyhráli, a vyzve je k převzetí cen v den určený podle předchozího bodu.

3. O výsledcích soutěže bude pořadatel informovat veřejnost prostřednictvím stránek soutěže dne 29. května 2019.

V. Odpovědnost pořadatele za průběh soutěže

1. Pořadatel není odpovědný za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení provozu na telekomunikačních sítích.

2. Pořadatel nenese odpovědnost za nedoručení poštovních zásilek Českou poštou.


VI. Závěrečná ustanovení

1. Účast v soutěži je zdarma.

2. Pořadatel je oprávněn zasílat účastníkům soutěže a hlasujícím prostřednictvím e-mailu oznámení, která se týkají soutěže, jakož i obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění pozdějších předpisů.

3. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže v každé její fázi ty veřejné sbírky, resp. jejich vyhlašovatele, kteří významným způsobem porušují zákony a ostatní právní předpisy České republiky, pokud se o takové skutečnosti dozví.

4. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení či odvolání nebo případné úpravy těchto pravidel za účelem hladkého průběhu soutěže.

Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
24. dubna 2019

Zpět na hlavní stránku MÁME VYBRÁNO

Slavnostní vyhlášení výsledků
se uskuteční 28. května 2019.

Pořadatel: Institut pro památky a kulturu, o.p.s. © 2012 - 2019Kontakt: mamevybrano@instituteu.cz
Hosting těchto stránek zajišťuje ACTIVE 24.